Διοικητικές υπηρεσίες

Η διεύθυνση γραμματείας του Συνηγόρου του Πολίτη ασκεί τις αρμοδιότητες διοικητικής υποστήριξης του έργου της ανεξάρτητης αρχής και αποτελείται από 6 τμήματα και 3 γραφεία. Στελεχώνεται από μόνιμο προσωπικό καθώς και αποσπασμένο από δημόσιους φορείς.

Προισταμένη της διεύθυνσης είναι η Θεογνωσία Ευαγγέλου ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού.

Η αποτελεσματική λειτουργία του Συνηγόρου του Πολίτη προϋποθέτει ένα οργανωτικό πλαίσιο ικανό να ανταποκρίνεται στις κατευθυντήριες γραμμές που έχει χαράξει ο νομοθέτης και να παρέχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες υποστήριξης του έργου του. Η δομή της ανεξαρτητης αρχής εξειδικεύεται λεπτομερώς στον κανονισμό λειτουργίας της και παρουσιάζεται αναλυτικά ως ακολούθως.


Τμήματα γραμματείας

Διοίκηση

Χειρίζεται όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του πάσης φύσεως προσωπικού, της πλήρωσης θέσεων εργασίας καθώς και της διοικητικής μέριμνας.

Γραμματειακή υποστήριξη

Διακινεί την πάσης φύσεως αλληλογραφία, τηρεί το πρωτόκολλο και το ειδικό μητρώο αναφορών, βεβαιώνει τη ακρίβεια αντιγράφων ή φωτοαντιγράφων καθώς και το γνήσιο της υπογραφής.

Οικονομική διαχείριση

Καταρτίζει και εκτελεί τον προϋπολογισμό (τακτικό & δημοσίων επενδύσεων), χειρίζεται τη μισθοδοσία του προσωπικού, τη διαχείριση των δαπανών, τις πάσης φύσεως προμήθειες και τη διαχείριση του υλικού εξοπλισμού.

Βλέπε Στοιχεία Προϋπολογισμού της Αρχής

Μηχανογράφηση

Σχεδιάζει, αναπτύσσει και συντηρεί τις μηχανογραφικές εφαρμογές, φροντίζει για την καλή λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος, τη συντήρηση του μηχανογραφικού εξοπλισμού και τη γενική στήριξη ολόκληρου του ηλεκτρονικού συστήματος.

Επικοινωνία

Οργανώνει την επικοινωνία με τους πολίτες, με τους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα και με τα μέσα ενημέρωσης, διοργανώνει συναντήσεις και συνέδρια. Το τμήμα αυτό είναι υπεύθυνο επίσης για το  Κέντρο Δημόσιας Επικοινωνίας & Τύπου και τη δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων της ανεξάρτητης αρχής.

Τεκμηρίωση και βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του Συνηγόρου του Πολίτη είναι θεματικά προσδιορισμένη και συμβάλλει στην επιστημονική υποστήριξη και τεκμηρίωση του έργου της ανεξάρτητης αρχής. Η συλλογή της βιβλιοθήκης ανέρχεται σε περίπου 3.500 τόμους βιβλίων και περιοδικών. Εξ αυτών 2.700 τόμοι είναι τα βιβλία και 800 τόμοι τα περιοδικά. Οι τίτλοι των περιοδικών ανέρχονται στους 45.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή