Παραδείγματα παρέμβασης


1. Έχω υποβάλει ένσταση, όπως προβλέπεται από τον νόμο, εναντίον απόφασης της Διοίκησης (ασφαλιστικού ταμείου, ΟΑΕΔ, αποφάσεις απέλασης, κ.ο.κ.). Μπορεί να ασχοληθεί ο Συνήγορος του Πολίτη με την υπόθεσή μου;

Ναι, αλλά αφού παρέλθει τρίμηνο (3 μήνες) από την κατάθεση της ένστασης εκτός εάν εκδοθεί νωρίτερα η απόφαση. Δηλαδή, σε περίπτωση που ασκηθεί τέτοιου είδους ένσταση, (ενδικοφανής προσφυγή), ο Συνήγορος του Πολίτη δεν επιλαμβάνεται του θέματος, πριν αποφασίσει το αρμόδιο όργανο ή παρέλθει άπρακτη η προθεσμία τριών μηνών από την άσκηση της προσφυγής.

Αρχή

2. Μπορεί ο Συνήγορος του Πολίτη να ελέγξει την ορθότητα αποφάσεων της Διοίκησης που αφορούν το ύψος χρηματικών παροχών ή υποχρεώσεων; Για παράδειγμα, μπορεί η Αρχή να ελέγξει την ορθότητα συνταξιοδοτικής απόφασης, εκκαθαριστικού της Δ.Ο.Υ, λογαριασμού ΔΕΚΟ, κ.ο.κ.;

Ναι, υπό τις προϋποθέσεις ότι, αφενός έχετε ήδη καταθέσει την αντίρρησή σας στην αρμόδια υπηρεσία και αφετέρου, στο κείμενο της αναφοράς εξειδικεύονται τα λάθη της Διοίκησης που οδήγησαν σε μη σύννομο αποτέλεσμα. Παράλληλα, στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται και η υποβολή ένστασης, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του οικείου φορέα.

Αρχή

3. Ο εργοδότης μου αρνείται να με ασφαλίσει κανονικά στο ΙΚΑ. Μπορεί να μεσολαβήσει ο Συνήγορος του Πολίτη;

Όχι πριν απευθυνθείτε στο αρμόδιο Υποκατάστημα υποβάλλοντας σχετική καταγγελία, («Δήλωση διαφωνίας επί των ασφαλιστικών στοιχείων – Καταγγελία»). Ο Συνήγορος του Πολίτη, αρμόδιος να ελέγχει όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, μπορεί να μεσολαβήσει στο βαθμό που το Υποκατάστημα του ΙΚΑ καθυστερεί να ερευνήσει την καταγγελία σας, ή εκδώσει απόφαση την οποία θεωρείτε παράνομη.

Αρχή

4. Ελέγχει ο Συνήγορος του Πολίτη τις αποφάσεις των Υγειονομικών Επιτροπών;

Έλεγχος, επί της ουσίας της κρίσης των Υγειονομικών Επιτροπών εκφεύγει της αρμοδιότητας της Αρχής. Ωστόσο ελέγχεται, όπως σε κάθε διοικητική πράξη, η νομιμότητα/ πληρότητα  της αιτιολογίας, δηλ. εάν είναι σαφής, ειδική και επαρκής, κάτι που αποτελεί προαπαιτούμενο της δεσμευτικότητας της απόφασης για τα ασφαλιστικά όργανα.

Αρχή

5. Όταν ασθένησα αιφνιδίως, καθυστέρησε η μεταφορά μου σε νοσοκομείο από το ΕΚΑΒ, αλλά και όταν αυτή πραγματοποιήθηκε, οι υποδομές του νοσοκομείου αποδείχτηκαν ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση του περιστατικού μου. Επίσης, κατά τη διάρκεια νοσηλείας μου δεν μου παρασχέθηκε η ενδεδειγμένη περίθαλψη. Μπορώ να απευθυνθώ στον Συνήγορο του Πολίτη;

Ναι. Η Αρχή εξετάζει αναφορές που σχετίζονται με την οργάνωση των μονάδων υγείας, την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά ασθενών σε αυτές και την επάρκειά τους σε κτιριακή υποδομή, υλικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Για παράδειγμα εξετάζει αναφορές που έχουν ως αντικείμενο την απουσία εφημερεύοντος γιατρού, την καθυστέρηση του ΕΚΑΒ να μεταφέρει ασθενή, κλπ. Περαιτέρω, ο Συνήγορος του Πολίτη αντιμετωπίζει υποθέσεις σχετικές με παροχή ακατάλληλης περίθαλψης, δηλαδή περίθαλψης που δε συνάδει με τους κανόνες της επιστήμης και τους Κώδικες Δεοντολογίας των Επαγγελμάτων Υγείας.

Αρχή

6. Νοσηλεύτηκα στο εξωτερικό και ο ασφαλιστικός μου φορέας αρνείται να με αποζημιώσει για τα έξοδα νοσηλείας. Να καταθέσω αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη;

Ναι. Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνά υποθέσεις εσφαλμένης εφαρμογής του νόμου σε περιπτώσεις νοσοκομειακής ή και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης στην αλλοδαπή και μη νόμιμη άρνηση των ασφαλιστικών οργανισμών να αποδώσουν την σχετική δαπάνη.

Αρχή

7. Ο γείτονάς μου έχει προσθέσει στο διαμέρισμά του αυθαίρετες κατασκευές. Μπορεί ο Συνήγορος του Πολίτη να τις ελέγξει;

Ο Συνήγορος του Πολίτη κατ’αρχήν δεν ελέγχει ιδιώτες, έχει όμως την αρμοδιότητα να ελέγξει την τήρηση της νομιμότητας εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών σε περιπτώσεις πολεοδομικών παραβάσεων π.χ. αυθαίρετων κατασκευών, όπως επίσης και στη διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών, επιβολής προστίμων για διαπιστωμένες πολεοδομικές παραβάσεις, εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Αρχή

8. Γίνεται προσπάθεια μία παραγωγική μονάδα να εγκατασταθεί στην περιοχή μας. Μπορεί ο Συνήγορος του Πολίτη να διαπιστώσει τη νομιμότητα της εγκατάστασης;

Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να διαμεσολαβήσει προκειμένου να ελεγχθεί η διαδικασία έγκρισης χωροθέτησης και εγκατάστασης έργων και δραστηριοτήτων (π.χ. βιοτεχνία, ξενοδοχείο, βιομηχανία), όπως επίσης και η διαδικασία έγκρισης και τήρησης των περιβαλλοντικών όρων κατά τη λειτουργία της. Στο πλαίσιο αυτό ο Συνήγορος του Πολίτη διαμεσολαβεί προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να έχει πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση (π.χ. διοικητικά έγγραφα, εκθέσεις, μελέτες, πρακτικά, προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος).

Αρχή

9. To μπαρ που λειτουργεί στο διπλανό κατάστημα ενοχλεί όλους τους περίοικους. Μπορεί να παρέμβει ο Συνήγορος του Πολίτη;

Ναι, ο Συνήγορος του Πολίτη εξετάζει  το καθεστώς λειτουργίας καταστημάτων για τα οποία απαιτείται σχετική αδειοδότηση (π.χ. καφετέριες, αναψυκτήρια, κέντρα διασκέδασης, μπαρ), εφόσον και αυτός που ενοχλείται  έχει ήδη απευθυνθεί  στις αρμόδιες υπηρεσίες χωρίς αποτέλεσμα.

Αρχή

10. Μπορεί ο Συνήγορος του Πολίτη να παρέμβει σε θέματα που αφορούν σχέσεις ή/και επικοινωνία μεταξύ παιδιών – γονέων διαζευγμένων ή σε διάσταση;

Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αρμοδιότητα, σε θέματα δικαιωμάτων του παιδιού, να μεσολαβεί και μεταξύ ιδιωτών. Εφόσον λάβει σχετική αναφορά, μπορεί να παρέμβει είτε προς την κατεύθυνση των γονέων, είτε να απευθυνθεί, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, σε δημόσιους φορείς (κοινωνικές υπηρεσίες, σχολείο) ή/και στην Εισαγγελία.

Αρχή

11. Μπορεί να παρέμβει ο Συνήγορος του Πολίτη για να πάρω την επιμέλεια του παιδιού μου;

Όχι. Πρέπει να ζητήσετε δικαστικά τη μεταρρύθμιση της απόφασης.

Αρχή

12. Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι αρμόδιος για επιβολή κυρώσεων σε υπαλλήλους ή ελεύθερους επαγγελματίες;

  • Σε υπαλλήλους: όχι απ’ ευθείας, παρά μόνον αφού κατατεθεί σχετική καταγγελία ιδιώτη στην οικεία υπηρεσία (λ.χ. αστυνομική διεύθυνση), οπότε ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να παρακολουθήσει το κατά πόσον η καταγγελία αυτή θα διερευνηθεί με τη δέουσα ταχύτητα, πληρότητα και αντικειμενικότητα.
  • Σε επαγγελματίες: μόνον αν το συγκεκριμένο επάγγελμα υπάγεται στην πειθαρχική δικαιοδοσία νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (π.χ. δικηγορικοί ή ιατρικοί σύλλογοι, επιμελητήρια, κ.ο.κ.), οπότε και πάλι πρέπει να προηγηθεί καταγγελία στο οικείο ΝΠΔΔ.

Αρχή

13. Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να ελέγξει εκλογές διδασκόντων σε ΑΕΙ/ΤΕΙ ή βαθμολόγηση γραπτών εισαγωγικών, προαγωγικών, πτυχιακών εξετάσεων είτε στο πλαίσιο αναγνώρισης ακαδημαϊκών ή επαγγελματικών δικαιωμάτων;

Εφόσον πρόκειται για περιπτώσεις επιστημονικής κρίσης, ελέγχεται μόνον η τήρηση της νόμιμης διαδικασίας και όχι η ουσία.

Αρχή

14. Ο Συνήγορος του Πολίτη μπορεί να παρέμβει σε περιπτώσεις αλλοδαπών που οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν τους επιτρέπουν καν την πρόσβαση ή την κατάθεση αίτησης;

Κατ’ αρχήν ναι, ωστόσο σε κάποιες περιπτώσεις είναι νόμιμη η άρνηση εξυπηρέτησης προσώπων που στερούνται νόμιμου τίτλου εισόδου ή παραμονής.

Αρχή

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή