Έρευνες

Έρευνα για την αξιοποίηση των έννομων αγαθών, ως προς την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων από γυναίκες με χαμηλά εισοδήματα

Στο Συνήγορο του Πολίτη διεξήχθη έρευνα, με στόχο να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά των πολιτών που ασκούν τα δικαιώματά τους ως προς τη χρήση των έννομων αγαθών γενικότερα, αλλά και αυτών που προσφέρονται από την Ανεξάρτητη Αρχή ειδικότερα.

Η συγκεκριμένη έρευνα εξετάζει σε ποιο βαθμό αξιοποιούν οι πολίτες τη δυνατότητα πρόσβασης σε μηχανισμούς που διασφαλίζουν την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Διερευνήθηκε κυρίως η σχέση  ανάμεσα στο εισόδημα των πολιτών και στο βαθμό διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους, μέσω της χρήσης των έννομων αγαθών (δικαστήρια, αστυνομία, Ανεξάρτητες Αρχές κλπ), με ιδιαίτερη αναφορά στο φύλο  και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση.

Η έρευνα ανατέθηκε, μετά από διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού, στην εταιρεία ΚΕΔΡΟΣ ΑΕ και υλοποιήθηκε κατά το διάστημα 12/2012-5/2014.

Το Έργο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την Υπηρεσία Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», Ειδικός Στόχος 3.1 «Η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των πολιτικών ισότητας, και των μηχανισμών και δομών εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης για θέματα ισότητας των φύλων».

Τα αποτελέσματα της Έρευνας παρουσιάστηκαν σε ημερίδα που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 13 Μαΐου 2014 στο αμφιθέατρο της Γ.Γ. Ενημέρωσης και Επικοινωνίας -  Γ.Γ. Μέσων Ενημέρωσης.

  1. Μεθοδολογία υλοποίησης έρευνας
  2. Έκθεση αναφοράς - Πιλοτική εφαρμογή έρευνας
  3. Εκπόνηση μελέτης – Έρευνα πεδίου και ψηφιοποίηση δεδομένων
  4. Έκθεση αναφοράς – Εξαγωγή, επεξεργασία-τακτοποίηση των αναγκαίων στατιστικών δεδομένων από την έρευνα EU-SILK
  5. Τελική έκθεση – Συνδυασμός των ψηφιοποιημένων αποτελεσμάτων της έρευνας EU-SILK με τα ψηφιοποιημένα αποτελέσματα της έρευνας στον ΣτΠ
  6. Ενέργειες παρουσίασης αποτελεσμάτων
  7. Υλικό ημερίδας για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων

 

 

 

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή