Τμήμα Διοίκησης/ Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας

Προϊσταμένη Τμήματος: Λαγιάκου Ελένη, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
_________________________________________________________________________


Υπάλληλοι:  Ευαγγέλου Πολυξένη ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
                    Κανελλοπούλου Μαρία, ΠΕ Δοικητικού-Οικονομικού
                    Κρητικός Γιώργος, ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων
                    Λιάνου Μαρία, ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού


Το  Τμήμα Διοίκησης, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 11 του Π.Δ.273/99 «Κανονισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη» και της με αρ.2/37007 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 2150/τ.Β΄/16-10-2008) «Τροποποίηση του υπ΄ αριθμ. π.δ/τος 273/1999 (ΦΕΚ Α΄ 229/1999) «Κανονισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη», είναι μία από τις οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Γραμματείας της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Πολίτη», αρμόδια για το χειρισμό όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης του εν γένει προσωπικού της Αρχής, όπως:

 
 • Τις διαδικασίες διορισμού και πρόσληψης,
 • Τη δοκιμαστική υπηρεσία και τη μονιμοποίηση,
 • Τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα, τους περιορισμούς, τα κωλύματα και την αστική ευθύνη,
 • Τις πάσης φύσεως άδειες,
 • Τη συνδικαλιστική ελευθερία και το δικαίωμα της απεργίας,
 • Την εκπαίδευση και την επιμόρφωση,Τις υπηρεσιακές μεταβολές,
 • Τα πειθαρχικά παραπτώματα, την πειθαρχική διαδικασία και τις πειθαρχικές ποινές,
 • Τα συλλογικά όργανα,
 • Την αξιολόγηση και τις ηθικές αμοιβές και
 • Τη λύση της υπαλληλικής σχέσης και της σύμβασης εργασίας.  
 
Το Γραφείο Διοικητικής Μέριμνας υπάγεται στο Τμήμα Διοίκησης και είναι γενικά αρμόδιο για θέματα σχετικά με τη μέριμνα καλής λειτουργίας και ασφάλειας των εργασιακών χώρων καθώς και εξασφάλισης των απαιτούμενων συνθηκών εργασίας, όπως :
 
 • τη μέριμνα για την καθαριότητα και την ευταξία των εργασιακών χώρων της Αρχής
 • την μέριμνα για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, αποχέτευσης, εξαερισμού και κλιματισμού των εργασιακών χώρων Αρχής
 • την υποστήριξη, σε συνεργασία με το Γραφείο Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Πολιτών, για την καλή λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου της Αρχής
 • τη μέριμνα για την καλή λειτουργία, χρήση και συντήρηση του εξοπλισμού ασφαλείας των εργασιακών χώρων της Αρχής
 • τη μέριμνα σε συνεργασία με την υπηρεσία Σχεδίασης Πολιτικής Προστασίας, για το σχεδιασμό αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών και την ευθύνη συντονισμού των ενεργειών για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους,
 • τη διερεύνηση και εντοπισμό των πηγών επαγγελματικού κινδύνου για την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού, την εκτίμηση και πρόταση μέτρων και τρόπων εξάλειψης ή μείωσης των κινδύνων καθώς και επίβλεψη εφαρμογής τους, για την προστασία του,
 •  την υποβολή προτάσεων, σε συνέχεια μελέτης και εκτίμησης στοιχείων, σχετικά με την εξυπηρέτηση των αναγκών στέγασης της Αρχής, τη διαμόρφωση των θέσεων εργασίας, χώρων αρχείου, υποδοχής κοινού κ.λ.π. (χωροταξική κατανομή, εξοπλισμός κ.λ.π)
 • τη σύνταξη μελετών και την προώθηση μέτρων για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ στους εργασιακούς χώρους της Αρχής και τη βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών διοικητικής εξυπηρέτησής τους.                   

 

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή