Νομικό καθεστώς δικαιούχου διεθνούς προστασίας

Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας

Ο Συνήγορος του Πολίτη από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του έχει ερευνήσει μεγάλο αριθμό αναφορών, με αντικείμενο την προστασία των αιτούντων άσυλο αλλοδαπών και των εν γένει δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Τα σημαντικότερα ζητήματα, τα οποία έχουν απασχολήσει την Αρχή μας είναι- εκτός από την διαδικασία  αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας  ή  παροχής άλλου είδους διεθνούς προστασίας (επικουρική προστασία ή ανθρωπιστικό καθεστώς)- η προστασία και η τήρηση των  εγγυήσεων για την άσκηση των  δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από την ιδιότητα αυτή, (π.χ. συνθήκες υποδοχής, εργασία, εκπαίδευση κλπ),καθώς και οι υποχρεώσεις της δημόσιας διοίκησης  έναντι των ανθρώπων αυτών (π.χ. εξαίρεση από την κράτηση, κοινωνικές παροχές κλπ).

Οι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες εξομοιώνονται με τους Έλληνες πολίτες ως προς την παρεχόμενη από το Δημόσιο πρόνοια και συνδρομή και το δικαίωμα σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 23, 24 ΝΔ 3989/1959). Περαιτέρω προβλέπεται από το ΠΔ 266/1999 (άρθρα 15-17) σε συνδυασμό με την ΥΑ 139491/16-11-2006 (ΦΕΚ Β 1747) ότι οι πολιτικοί πρόσφυγες και οι αλλοδαποί με άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους είναι δικαιούχοι δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και την απολαμβάνουν με μόνη την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας πρόσφυγα ή του ειδικού δελτίου παραμονής στις υπηρεσίες του ΕΣΥ. Αν οι ανθρωπιστικοί λόγοι συνίστανται σε λόγους υγείας τότε ο αλλοδαπός με σχετική άδεια παραμονής δικαιούται πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας, εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένα πρόβλημα υγείας (ΥΑ 139491/16-11-2006).

Όλα | 2018 | 2015 | 2009 | 2008 | 2007 | 2005

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 9.

2018

  • 29/03/2018
    - Διαβατήρια για πρόσφυγες που λαμβάνουν άδεια διαμονής «επί μακρόν διαμένοντος»
    Δεκτή από τη Διοίκηση πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 90, παρ. 3β, 5 και 6, του ν. 4251/2014 σχετικά με τη διατήρηση της ιδιότητας του δικαιούχου διεθνούς προστασίας για τους πρόσφυγες που έχουν άδεια «ως επί μακρόν διαμένοντος», με όλες τις κατά τον νόμο έννομες συνέπειες, όπως η ανανέωση του ταξιδιωτικού εγγράφου.

2015

2009

2008

Αποτελέσματα 1 έως 5 από 9.

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή