Ομογένεια/Ιθαγένεια

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 μεγάλος αριθμός ομογενών εγκαταστάθηκε σταδιακά στην Ελλάδα. Το νομικό πλαίσιο και οι διαδικασίες χορήγησης του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς που χορηγείται σε ομογενείς από την Αλβανία και την πρώην ΕΣΣΔ, όσο και οι διαδικασίες κτήσης ιθαγένειας από τους δεύτερους παρουσιάζουν ακόμη προβλήματα και έλλειψη σαφήνειας. Ομογενείς από άλλες χώρες αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα στην άδεια παραμονής τους λόγω της ιδιαίτερης αδιαφάνειας του νομικού πλαισίου που διέπει την άδειά τους.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Γ4α/Φ225/161/3.2.1989 οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς ορίζονται ως δικαιούχοι οικονομικής ενίσχυσης, εφόσον είναι ανασφάλιστοι ή έμμεσα ασφαλισμένοι κι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% ή πάσχουν από συγκεκριμένη νόσο για την οποία προβλέπεται οικονομική ενίσχυση. Επιπλέον προβλέπεται η χορήγηση σε αυτούς πιστοποιητικού κοινωνικής προστασίας, εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένα πρόβλημα υγείας (ΥΑ 139491 (ΦΕΚ Β 1747/2006).

Από την άλλη πλευρά, όλο και μεγαλύτερος αριθμός ατόμων που διαμένουν στη χώρα ζητά να αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση, κυρίως λόγω του ότι πολλοί έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα. Δεν θα πρέπει να παραβλέπει κανείς ότι αρκετά αιτήματα απόκτησης της ελληνικής ιθαγένειας σχετίζονται με τα πλεονεκτήματα κατοχής μιας ιθαγένειας κράτους-μέλους της Ε.Ε. Η αυστηρή τήρηση των κανόνων στη διαδικασία πολιτογράφησης, αλλά και ζητήματα των γενικότερων υποχρεώσεων της διοίκησης απασχολούν τον Συνήγορο του Πολίτη από την αρχή της λειτουργίας του. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξετάζει και αναφορές ανιθαγενών. Ειδικότερα, υπόψη της Αρχής τίθενται ζητήματα που αφορούν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης των προβλεπόμενων από τον νόμο ταξιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων διαμονής σε ανιθαγενείς που διαβιούν στην Ελλάδα, αλλά και υποθέσεις που αφορούν την ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από πρώην έλληνες πολίτες, κυρίως προερχόμενους από τη μειονότητα της Θράκης και αλλού.

Διαθέσιμες Ενότητες:

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή