Οι Παρεμβάσεις μας

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει δεχθεί μεγάλο αριθμό μεταναστών για τον οποίο δεν υπάρχουν αξιόπιστα αριθμητικά στοιχεία. Το θεσμικό πλαίσιο της μεταναστευτικής πολιτικής ήταν μέχρι πρόσφατα ζήτημα αποκλειστικά εθνικής αρμοδιότητας. Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερα θέματα μετανάστευσης έχουν αποτελέσει αντικείμενο της κοινοτικής νομοθεσίας που με σειρά κανονισμών και οδηγιών επιχειρεί την εναρμόνιση των σχετικών ευρωπαϊκών εθνικών πολιτικών. Ωστόσο μέχρι να επέλθει η ουσιαστική εναρμόνιση, το εθνικό ρυθμιστικό μας πλαίσιο παρουσιάζει αρκετά προβλήματα και καθυστερήσεις σε σχέση με τα αντίστοιχα των περισσότερων κρατών της Ε.Ε. Οι ανεπάρκειες του πλαισίου και τα προβλήματα εφαρμογής του, έχουν αποτελέσει μόνιμη εστία τριβών μεταξύ των μεταναστών και της διοίκησης και μια διαρκώς αυξανόμενη πηγή αναφοράς των ενδιαφερομένων προς την Αρχή μας. Ως βασικές κατηγορίες θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής εμφανίζονται η είσοδος, η διαμονή και εργασία, η απέλαση και ο κατάλογος ανεπιθυμήτων, η κοινωνική προστασία και τέλος, η υποδοχή ανήλικων.

Διαθέσιμες Ενότητες:

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή