Νομικό καθεστώς δικαιούχου διεθνούς προστασίας

Δικαιούχοι διεθνούς προστασίας

Ο Συνήγορος του Πολίτη από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του έχει ερευνήσει μεγάλο αριθμό αναφορών, με αντικείμενο την προστασία των αιτούντων άσυλο αλλοδαπών και των εν γένει δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Τα σημαντικότερα ζητήματα, τα οποία έχουν απασχολήσει την Αρχή μας είναι- εκτός από την διαδικασία  αναγνώρισης της προσφυγικής ιδιότητας  ή  παροχής άλλου είδους διεθνούς προστασίας (επικουρική προστασία ή ανθρωπιστικό καθεστώς)- η προστασία και η τήρηση των  εγγυήσεων για την άσκηση των  δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από την ιδιότητα αυτή, (π.χ. συνθήκες υποδοχής, εργασία, εκπαίδευση κλπ),καθώς και οι υποχρεώσεις της δημόσιας διοίκησης  έναντι των ανθρώπων αυτών (π.χ. εξαίρεση από την κράτηση, κοινωνικές παροχές κλπ).

Οι αναγνωρισμένοι πολιτικοί πρόσφυγες εξομοιώνονται με τους Έλληνες πολίτες ως προς την παρεχόμενη από το Δημόσιο πρόνοια και συνδρομή και το δικαίωμα σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης (άρθρα 23, 24 ΝΔ 3989/1959). Περαιτέρω προβλέπεται από το ΠΔ 266/1999 (άρθρα 15-17) σε συνδυασμό με την ΥΑ 139491/16-11-2006 (ΦΕΚ Β 1747) ότι οι πολιτικοί πρόσφυγες και οι αλλοδαποί με άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους είναι δικαιούχοι δωρεάν ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης και την απολαμβάνουν με μόνη την επίδειξη του δελτίου ταυτότητας πρόσφυγα ή του ειδικού δελτίου παραμονής στις υπηρεσίες του ΕΣΥ. Αν οι ανθρωπιστικοί λόγοι συνίστανται σε λόγους υγείας τότε ο αλλοδαπός με σχετική άδεια παραμονής δικαιούται πιστοποιητικό κοινωνικής προστασίας, εφόσον υπάρχει αποδεδειγμένα πρόβλημα υγείας (ΥΑ 139491/16-11-2006).

Όλα | 2018 | 2015 | 2009 | 2008 | 2007 | 2005

2015

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή