ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (ΚΕΠ)

ΠΟΡΙΣΜΑ: Διαδικασίες στελέχωσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη αποδέκτης αξιοσημείωτου αριθμού αναφορών πολιτών, που θίγουν το ζήτημα στελέχωσης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) με προσωπικό απασχολούμενο με συμβάσεις μίσθωσης έργου, από τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού διαπίστωσε ότι το νομικό πλαίσιο που ρύθμιζε τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης του ως άνω προσωπικού (ιδιαιτέρως δε, ως προς την πρόβλεψη για επιλογή του προσωπικού με προσωπική ευθύνη των Δημάρχων ή Προέδρων κοινοτήτων ή Νομαρχών) παρουσίαζε ατέλειες, με αποτέλεσμα να παραβιάζονται οι αρχές της διαφάνειας και της νομιμότητας και να μην διασφαλίζονται οι απαραίτητες εγγυήσεις για την αξιοκρατική επιλογή των υποψηφίων. Στο πλαίσιο της διαμεσολαβητικής της αποστολής, η Αρχή είχε προβεί στη σύνταξη πορίσματος, το οποίο είχε αποσταλεί στον τότε Υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Μολονότι οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης δεν φάνηκαν να ανταποκρίνονται άμεσα στο προαναφερθέν πόρισμα της Αρχής, ο Συνήγορος του Πολίτη θεώρησε ως ιδιαιτέρως θετική εξέλιξη τη θέσπιση του νόμου 3200/2003 και συγκεκριμένα, των διατάξεων του αρ. 24 παρ. 3 και 4 αυτού, οι οποίες προβλέπουν τη σύσταση στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού θέσεων μόνιμου προσωπικού για τις ανάγκες λειτουργίας των Κ.Ε.Π.

Στη συνέχεια, ο Συνήγορος του Πολίτη επειδή διαπίστωσε ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις του νόμου δεν είχαν ακόμη ενεργοποιηθεί, με αποτέλεσμα το προσφάτως προσληφθέν προσωπικό των Κ.Ε.Π. να εξακολουθεί να απασχολείται με συμβάσεις μίσθωσης έργου από τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, επανήλθε, μετά την κατάθεση σχετικών αναφορών πολιτών, με νέο πόρισμα απευθυνόμενο προς τον κύριο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ζητώντας την ενεργοποίηση των διατάξεων του αρ. 24 παρ. 3 και 4 του ν. 3200/2003, περί στελέχωσης των Κ.Ε.Π. με μόνιμο προσωπικό, η διαδικασία επιλογής του οποίου θα υπόκειται σε έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. προβαίνοντας στην προβλεπόμενη σ’ αυτές έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Επίσης, επισημάνθηκε η ανάγκη γενικότερης αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη στελέχωση των Κ.Ε.Π., προς την κατεύθυνση διασφάλισης των βασικών αρχών που είναι δέον να διέπουν τη διοικητική δράση στις διαδικασίες πρόσληψης και επιλογής του εν λόγου προσωπικού και καταπολέμησης φαινομένων αυθαιρεσίας στις διαδικασίες αυτές.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή