Πρόγραμμα επιχορήγησης Ν.Ε.Ε. έτους 2003 και 2004 το οποίο υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ

Πρόγραμμα επιχορήγησης Ν.Ε.Ε. έτους 2003 και 2004 το οποίο υλοποιείται από τον ΟΑΕΔ

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε σειρά προβλημάτων που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια υλοποίησης των προγραμμάτων Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών κατά τα έτη 2003 και 2004 από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Η δράση του ΟΑΕΔ, η οποία κρίθηκε σύννομη ως προς τα τυπικά της στοιχεία, παραβίαζε τις αρχές της χρηστής διοίκησης, της καλής πίστης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη διοίκηση, στο βαθμό που, πριν τη λήξη του προγράμματος, η απόφαση του ΟΑΕΔ, για την τροποποίηση των προϋποθέσεων κατά την διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος καθώς και περί ανακατανομής των θέσεων, αιφνιδίασε τους πολίτες δημιουργώντας τους μια οικονομική επιβάρυνση την οποία δεν ανέμεναν.
 
Είναι σαφές ότι η Διοίκηση του ΟΑΕΔ αντιμετώπιζε τους πολίτες με κριτήρια γενικού πληθυσμού και όχι ως ανέργους σε κατάσταση ανάγκης για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος της εργασίας τους. Απευθυνόταν στους ενδιαφερομένους με τον όρο «αιτούμενοι επαγγελματίες» παραβλέποντας το γεγονός ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής αιτήσεως τους βρίσκονταν σε εγγεγραμμένη ανεργία.  
Για την επίτευξη των τεθέντων στόχων των προγραμμάτων παρέμβασης και ενόψει του έντονου κοινωνικού χαρακτήρα του έργου του OAEΔ στους κρίσιμους τομείς της προστασίας των ανέργων, της προώθησης της απασχόλησης και της συνδρομής στην ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που πρέπει να παρέχεται με βάση τις αρχές της ισότητας, της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, η Διοίκηση του OAEΔ όφειλε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλισθεί αφενός η πλήρης και αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών στους τομείς παρέμβασής του, ώστε να είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις των πολιτών μέσα σε συνθήκες ασφάλειας δικαίου, και αφετέρου να αποφεύγονται λάθη και παραλείψεις, που είναι δυνατό να βλάψουν έστω και έμμεσα τα συμφέροντα και να δημιουργήσουν κίνδυνο επισφάλειας στην ήδη επιβαρημένη κατηγορία πληθυσμού που είναι οι άνεργοι.
Ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε ότι οι πράξεις της Διοίκησης του OAEΔ απέκλιναν από τους Κανονισμούς και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την απασχόληση ιδιαίτερα κατά το στάδιο υλοποίησης των έργων. Παρουσίαζαν ασυμφωνία με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση το οποίο προέβλεπε συγκεκριμένη στήριξη προς τους ανέργους.
Ο Συνήγορος του Πολίτη έκρινε ότι η πράξη της Διοίκησης η οποία επαναλαμβάνεται με τις γνωστές συνέπειες για τους πολίτες αποδεικνύει αδυναμία σωστής προετοιμασίας κατά την εφαρμογή του προγράμματος, έλλειψη μέτρων για την αξιολόγηση των υπαρχουσών δυσκολιών και ανεύρεση λύσεων για την βελτίωση της εφαρμογής του.
Ο Συνήγορος του Πολίτη κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις στη Διοίκηση του ΟΑΕΔ.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή