ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ν.Ε.Ε.) ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ. ΕΤΩΝ 2000 ΚΑΙ 2001

ΠΟΡΙΣΜΑ: Προγράμματα Επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ν.Ε.Ε.) του Ο.Α.Ε.Δ., ετών 2000 και 2001

Περιγραφή

Οι αναφορές των πολιτών εστιάζονται στα εξής: Α) για το 2000, οι αιτήσεις ένταξης δεν έγιναν αποδεκτές ή απορρίφθηκαν ως εκπρόθεσμες, λόγω αιφνίδιας σύντμησης της σχετικής προθεσμίας που είχε καθοριστεί με Υπουργική απόφαση. Β) για το 2001, λόγω εσφαλμένης πληροφόρησης από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σχετικά με τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα, οι πολίτες προχώρησαν σε έναρξη επιτηδεύματος επιβαρυνόμενοι τα σχετικά έξοδα, αλλά μετά την έκδοση της σχετικής ΥΑ και των εγκυκλίων του ΟΑΕΔ, διαπίστωσαν ότι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις επειδή ακριβώς, έχοντας προχωρήσει σε έναρξη επιτηδεύματος, δεν ήταν άνεργοι κατά την ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων.

Ο Συνήγορος του Πολίτη, με πόρισμα του προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πρότεινε, για την περίπτωση Α την κατ’ ουσίαν εξέταση των αιτήσεων και την υπαγωγή στο πρόγραμμα των επαγγελματιών, εφόσον πληρούσαν τις προ»υποθέσεις, και για την περίπτωση Β τη δυνατότητα υπαγωγής στο πρόγραμμα των επαγγελματιών που καλόπιστα είχαν κάνει έναρξη επιτηδεύματος ως ανωτέρω. Ο ΟΑΕΔ δεν δέχθηκε τις προτάσεις αυτές και απάντησε ότι: Α) για το 2000, υπάρχει νομική αδυναμία να εκδοθεί ΥΑ αναδρομικά, και ο Οργανισμός δεν διαθέτει τους πόρους. Β) για το 2001, αδυνατεί να κοινοποιήσει οδηγίες στις υπηρεσίες του για τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα πριν την έκδοση ΥΑ.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή