Απόρριψη ενστάσεων και άρνηση αναγνώρισης βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας υποψηφίων συμμετεχόντων σε προκήρυξη του Υπουργείου Δικαι

Απόρριψη ενστάσεων και άρνηση αναγνώρισης βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας υποψηφίων συμμετεχόντων σε προκήρυξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε αναφορές πολιτών οι οποίοι είχαν υποβάλει σχετικές αιτήσεις προκειμένου να συμμετέχουν στην Προκήρυξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης υπ’ αριθμό 108740/17-9-2004 σχετικά με την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας μόνιμου προσωπικού, κατηγορίας ΔΕ, κλάδου Φύλαξης των καταστημάτων κράτησης της Χώρας.

 

Οι υποψήφιοι πολίτες υπέβαλλαν σχετικά πρόσθετα δικαιολογητικά βεβαίωσης μονίμου κατοικίας για να λάβουν μόρια εντοπιότητας. Προς απόδειξη του κριτηρίου μόνιμης κατοικίας στους Δήμους Χίου, Άργους, Θηβαίων, Λεβαδέων, Πειραιώς, οι υποψήφιοι υπέβαλαν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις των Δημάρχων των αναφερομένων περιοχών. Οι πολίτες απορρίφθηκαν από την διαδικασία με την αιτιολογία ότι δεν πληρούσαν τις τυπικές προϋποθέσεις επιλογής προς διορισμό καθώς τα σχετικά πρόσθετα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν δεν ανέγραφαν στις βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας «για μία τουλάχιστον διετία κατά την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης- Προκήρυξης». Οι Δήμοι εξέδωσαν τις βεβαιώσεις αλλά δεν συμπλήρωσαν το χρονικό διάστημα που ζητούσε η προκήρυξη, με αποτέλεσμα την απόρριψη των πολιτών εξαιτίας της μη προσμέτρησης των μορίων εντοπιότητας.

 

Η βεβαίωση μόνιμης κατοικίας εκδίδεται από τους Δήμους της χώρας, ύστερα από προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την επί διετία τουλάχιστον παραμονή στο συγκεκριμένο Ο.Τ.Α.

 

Οι Δήμοι θεώρησαν ότι εφόσον η διετία αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την έκδοση της βεβαίωσης μονίμου κατοικίας δεν ήταν απαραίτητη η αναγραφή της.

Οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλαν αιτήσεις θεραπείας οι οποίες κρίθηκαν από την Επιτροπή Επιλογής του Υπουργείου ως απορριπτέες για τυπικούς λόγους.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή