ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΠΟΡΙΣΜΑ: Διαδικασία πρόσληψης προσωπικού μερικής απασχόλησης -Προβλήματα και προτάσεις βελτίωσης

Περιγραφή

O Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εξέτασε αναφορές πολιτών, με τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι αμφισβητούσαν τη διαδικασία που ακολούθησαν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού (Δήμοι και Νομαρχίες) σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για τις κοινωνικές υπηρεσίες τους με το καθεστώς της μερικής απασχόλησης. Οι ενδιαφερόμενοι κατήγγειλαν στον Συνήγορο του Πολίτη την άρνηση των εν λόγω φορέων να τους χορηγήσουν διοικητικά έγγραφα, τα οποία αφορούσαν είτε την προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία διαδικασία πλήρωσης των θέσεων, είτε την κρίση της αρμόδιας Τριμελούς Επιτροπής Επιλογής (για παράδειγμα: πίνακες κατάταξης υποψηφίων ανά κοινωνική ομάδα, πρακτικό επιλογής των επιτυχόντων, δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι υποψήφιοι προκειμένου να βεβαιώσουν προσόν ή ιδιότητά τους κ.λπ.).

Ο Συνήγορος του Πολίτη ερευνώντας τις υποθέσεις των πολιτών που προσέφυγαν στην Αρχή, διαπίστωσε την εξαιρετικά σύνθετη διαδικασία κατάταξης και επιλογής του εν λόγω προσωπικού και τις επακόλουθες σημαντικές ελλείψεις και σφάλματα της διαδικασίας επιλογής του. Επίσης, διαπίστωσε τη μη εφαρμογή από διάφορους φορείς της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας (π.χ. τη μη τήρηση πρακτικών επιλογής κ.λπ.), την παντελή έλλειψη ελέγχου και εποπτείας της εν λόγω διαδικασίας καθώς και την ύπαρξη κριτηρίων επιλογής τα οποία φαίνεται να μην υπηρετούν την πρόθεση του νομοθέτη του αρχικού Ν.3250/2004 και των μεταγενέστερων τροποποιήσεων και συμπληρώσεών του για τη στήριξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων.

Για τους λόγους αυτούς πρότεινε στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μέτρα απλούστευσης και βελτίωσης της διαδικασίας επιλογής του εν λόγω προσωπικού.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή