Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΟΡΙΣΜΑ: Η χορήγηση της βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας στις προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.

Περιγραφή

O Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του εξέτασε αναφορά πολίτη σχετικά με τον αποκλεισμό της από τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης του Ν. 3250/2004.

Η πολίτης ζήτησε τη συνδρομή του Συνηγόρου του Πολίτη για το λόγο ότι, αν και συγκέντρωνε τις προϋποθέσεις να απασχοληθεί στις υπηρεσίες του δήμου με τις διατάξεις της μερικής απασχόλησης, δεν επελέγη επειδή δεν της χορηγήθηκε από τον δήμο Αμφίκλειας Φθιώτιδας η βεβαίωση μονίμου κατοίκου, ενώ, όπως ισχυρίζεται η ίδια, είναι μόνιμος κάτοικος του δήμου.

Η πολίτης δεν διέθετε κάποιο από τα προφανή αποδεικτικά στοιχεία που ενδεικτικά αναφέρει ο νόμος (λογαριασμούς ΔΕΚΟ, εκκαθαριστικό εφορίας), ώστε να πιστοποιείται η μόνιμη κατοικία της γιατί φιλοξενείται στο σπίτι των γονιών της, οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι Αμφίκλειας. Στις έγγραφες απαντήσεις του προς τον Συνήγορο του Πολίτη, ο δήμος Αμφίκλειας, ουδέποτε αρνήθηκε το γεγονός ότι η πολίτης ήταν κάτοικος Αμφίκλειας, επικαλείτο όμως διαρκώς την αδυναμία της να προσκομίσει κάποιο από τα κύρια αποδεικτικά μέσα. Περαιτέρω, ο δήμος χορήγησε βεβαίωση μονίμου κατοίκου στην πολίτη μετά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων για την επιλογή προσωπικού μερικής απασχόλησης.

Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι η διακρίβωση της μόνιμης κατοικίας και η πιστοποίησή της από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης εμφανίζει προβλήματα. Ωστόσο, τα ρητώς μνημονευόμενα στο νόμο δικαιολογητικά που πιστοποιούν τη μόνιμη εγκατάσταση (λογαριασμοί ΔΕΚΟ, εκκαθαριστικό σημείωμα ΔΟΥ) είναι μεν νόμιμα τεκμήρια απόδειξης της μόνιμης κατοικίας, όχι όμως αμάχητα και αποκλειστικά. Μάλιστα, η απόδειξη μπορεί να γίνει και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο διασταύρωσης των στοιχείων που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος, ακόμη και με αυτοψία του βεβαιούντος.

Για το λόγο αυτό απεύθυνε πόρισμα στον Υπουργό Εσωτερικών θεωρώντας αφενός μεν ότι ο δήμος Αμφίκλειας έσφαλε στη συγκεκριμένη περίπτωση αφετέρου δε πρότεινε να δοθούν στους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της εν λόγω διάταξης, η οποία ρυθμίζει τα της χορήγησης βεβαίωσης μονίμου κατοικίας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή