ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.2690/1999 ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΟΡΙΣΜΑ: Έλεγχος των αποφάσεων της Επιτροπής του άρθρου δευτέρου της παρ.2 του Ν.2690/1999 από τον Συνήγορο του Πολίτη

Περιγραφή

Στον Συνήγορο του Πολίτη έχουν κατατεθεί αναφορές πολιτών που αφορούν την ως άνω Επιτροπή και τις αντίστοιχες ανά Περιφέρεια Επιτροπές (πρώην Ειδική Επιτροπή Εφαρμογής Διατάξεων του άρθρου 5 Ν. 1943/91). Οι αναφορές αφορούν κυρίως τις διαμαρτυρίες των πολιτών, σε περιπτώσεις όπου οι Επιτροπές απορρίπτουν τα αιτήματά τους, εκτιμώντας ότι δεν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 1943/91 προϋποθέσεις.

Ο Συνήγορος του Πολίτη απευθύνθηκε εγγράφως στις αρμόδιες Επιτροπές, και ύστερα από απάντηση που δέχθηκε από την αρμόδια για τις κεντρικές υπηρεσίες Υπουργείων Επιτροπή του ΥΠΕΣΔΔΑ, οδηγήθηκε στη σύνταξη του παρόντος, όπου επισημαίνει τα εξής: Οι ισχυρισμοί, ότι οι αποφάσεις των εν λόγω Επιτροπών είναι οριστικές και δεν ανακαλούνται ούτε συγχωρείται κατ’ αυτών η άσκηση αιτήσεως θεραπείας, επειδή δεν προβλέπεται ρητώς, και ότι οι διατάξεις που διέπουν την αρμοδιότητα και τη λειτουργία των Επιτροπών είναι ειδικές και ως τέτοιες κατισχύουν των γενικών διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας επειδή η διαδικασία ενώπιον τους ολοκληρώνεται με την εξέταση της αίτησης και της απόφασης για την καταβολή αποζημίωσης εντός 60 ημερών, είναι νομικά απαράδεκτοι. Ο δε υπαινιγμός περί μη υπαγωγής της στην αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τον ιδρυτικό νόμο του Συνηγόρου (2477/97), άρθρο 3, παρ. 2, διότι οι αποφάσεις της Επιτροπής είναι διοικητικές πράξεις και ως τέτοιες υπάγονται στην αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει, ενδεχομένως δια κανονιστικής πράξης της διοίκησης, την ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου δράσης των οργάνων αυτών, και τον απόλυτο σεβασμό της προθεσμίας των 60 ημερών του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή