Πράξεις εφαρμογής

Όλα | 2017 | 2015 | 2014 | 2000

2017

  • 30/10/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού εισφοράς στον Δήμο Ιωαννιτών
    Ο Συνήγορος εξέτασε υπόθεση πολιτών, με αίτημα την επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντων της εισφοράς σε χρήμα σε ποσοστό 20% του εφάπαξ ποσού που καταβλήθηκε στο Δήμο Ιωαννιτών. Η επιστροφή του 20% της εφάπαξ καταβολής της εισφοράς ζητείται βάσει του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν.4315/2014. Όπως ειδικότερα προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, ο πρώτος εκ των αναφερομένων κατέβαλε την εισφορά σε χρήμα εφάπαξ στις 24/12/2014, ήτοι την ίδια ημέρα έναρξης ισχύος του Ν. 4315/2014, και οι άλλοι δύο κατέβαλαν εφάπαξ τις εισφορές τους στις 29/12/2014, ήτοι πέντε ημέρες μετά την έναρξη της ισχύος του εν λόγω νόμου. Συνεπώς, εφόσον οι οφειλές τους ήταν μεν βεβαιωθείσες αλλά δεν ήταν ολοσχερώς καταβληθείσες, καθώς κατεβλήθησαν μετά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν. 4315/2014. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου, η αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Ιωαννιτών και η Νομική Υπηρεσία του οικείου Δήμου εισηγήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιστροφή του ποσού που κατέβαλαν οι τρεις αναφερόμενοι ως αχρεωστήτως καταβληθέν.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή