Καταβολή αποζημίωσης για απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας από την ΕΡΓΟΣΕ

Καταβολή αποζημίωσης για απαλλοτρίωση ιδιοκτησίας από την ΕΡΓΟΣΕ

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε υπόθεση αποζημίωσης απαλλοτρίωσης ακινήτου από την ΕΡΓΟΣΕ. Συγκεκριμένα, αν και το ποσό της αποζημίωσης είχε κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Ταμείο) και δεν ξεπερνούσε τα 1.200 ευρώ, η αναφερόμενη αδυνατούσε να το εισπράξει, καθώς η αρμόδια υπηρεσία της ζητούσε δικαστική απόφαση αναγνώρισης δικαιούχου. Σύμφωνα με τον Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων το Ταμείο αποδίδει στο δικαιούχο το ποσό που κατατέθηκε, αφού προσκομισθεί σε αυτό τελεσίδικη δικαστική απόφαση αναγνώρισης δικαιούχων αποζημίωσης. Ωστόσο, προβλέπεται δυνατότητα εξαίρεσης από την υποχρέωση προσκόμισης της απόφασης αναγνώρισης, στην περίπτωση που η αποζημίωση δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.500 ευρώ. Σε αυτήν την περίπτωση αρκεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης σχετικά με την κυριότητά του ακινήτου. Η ΕΡΓΟΣΕ αποφάσισε ότι η απλούστερη αυτή διαδικασία θα εφαρμόζεται κατ’ εξαίρεση και μόνο σε ιδιάζουσες περιπτώσεις σοβαρών προβλημάτων υγείας ή άλλου είδους κοινωνικών, ανθρωπιστικών προβλημάτων τα οποία θα αποδεικνύονται με την προσκόμιση σχετικών εγγράφων/δικαιολογητικών.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή