Αρχεία - Ετήσιες Έκθέσεις

Όλα | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

Αποτελέσματα 41 έως 60 από 348.

2018

 • 31/12/2018 - Ετήσια Έκθεση
  - Κεντρικός Θεματικός Φάκελος
  Στην ενότητα αυτή αναδεικνύονται οι ειδικές αρμοδιότητες και δράσεις τις οποίες ο Συνήγορος έχει αναλάβει στο πλαίσιο διεθνών και ευρωπαϊκών δεσμεύσεων της χώρας και ειδικότερα στα ακόλουθα πεδία: α) Επιστροφές Αλλοδαπών, β) Πρόληψη Βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, γ) Διερεύνηση περιστατικών αυθαιρεσίας προσωπικού Σωμάτων Ασφαλείας και Καταστημάτων Κράτησης, δ) Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ε) Δικαιώματα του παιδιού, στ) Ίση μεταχείριση, ζ) Ο Συνήγορος του Πολίτη ως φορέας εφαρμογής των αρχών της καλής νομοθέτησης
 • 31/12/2018 - Ετήσια Έκθεση
  - Ειδικές Θεματικές Ενότητες
  Στην ενότητα αυτή αναδεικνύεται ο διαμεσολαβητικός και ελεγκτικός ρόλος του Συνηγόρου στο πλαίσιο της γενικής του αρμοδιότητας, καθώς και τα σημαντικότερα θέματα που τον απασχόλησαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα οποία ήταν: α) η κοινωνική ασφάλιση, β) η κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια, γ) η παροχή υπηρεσιών υγείας, δ) τα προβλήματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ε) η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, στ) η τριτοβάθμια εκπαίδευση, ζ) η διαχείριση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος, η) τα δίκτυα κοινωνικής ωφέλειας και η κοινωνική ευθύνη, θ) η διαχείριση κοινόχρηστων χώρων, ι) η επιβολή και είσπραξη δημοτικών εσόδων, ια) οι μεταφορές, ιβ) η φορολογία, ιγ) η αστική κατάσταση και ιθαγένεια, ιδ) η μετανάστευση, ιε) το πολιτικό άσυλο.
 • 31/12/2018 - Ετήσια Έκθεση
  - Νομοθετικές και Οργανωτικές Προτάσεις – Παρατηρήσεις επί σχεδίων νόμου – Ειδικές Εκθέσεις
  Η ενότητα περιλαμβάνει τις νομοθετικές και οργανωτικές προτάσεις που υπέβαλε ο Συνήγορος εντός του 2018 στους αρμόδιους φορείς, με γνώμονα την εφαρμογή των αρχών της καλής νομοθέτησης, την ανταπόκριση της Διοίκησης, τις επισημάνσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις της Αρχής σε συγκεκριμένα σχέδια νόμων, καθώς και περιλήψεις των Ειδικών Εκθέσεων τις οποίες εκπόνησε, με αντικείμενο τα έσοδα των δήμων και τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για οφειλές προς το Δημόσιο.
 • 31/12/2018 - Ετήσια Έκθεση
  - Παραπομπές σε εισαγγελικές αρχές-πειθαρχικοί έλεγχοι
  Παραπομπές σε εισαγγελικές αρχές-πειθαρχικοί έλεγχοι
 • 31/12/2018 - Ετήσια Έκθεση
  - Δράσεις δημοσιότητας και συνεργασίες
  Στην ενότητα αποτυπώνεται το επικοινωνιακό έργο και η εξωστρεφής δράση του Συνηγόρου: ημερίδες, ομιλίες, σημαντικές συνεργασίες, εξορμήσεις στην Περιφέρεια, συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και προγράμματα, συνεργασίες με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, συνεργασία με εθνικούς φορείς και με το Ελληνικό Κοινοβούλιο, συμμετοχή σε εθνικά συμβούλια και επιτροπές.
 • 31/12/2018 - Ετήσια Έκθεση
  - Θεσμικό πλαίσιο και στελέχωση του θεσμού
  Η ενότητα περιέχει το βασικό νομοθετικό πλαίσιο του Συνηγόρου, καθώς και όσες νέες νομοθετικές ρυθμίσεις υπήρξαν κατά το έτος 2018 και άπτονται της λειτουργίας του. Παρουσιάζεται επίσης αναλυτικά η οργάνωση και η στελέχωση της Αρχής.

2017

 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Δελτίο τύπου και ενημερωτικό σημείωμα
  Το δελτίο τύπου και το ενημερωτικό σημείωμα για την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2017.
 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Πλήρες κείμενο
  Η ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2017.
 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Ευχαριστίες - πίνακας περιεχομένων
  Ευχαριστίες - πίνακας περιεχομένων
 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Εισαγωγή - Η χρονιά μέσα από το βλέμμα του Συνηγόρου του Πολίτη
  Το Τμήμα αυτό περιέχει: Α) Το εισαγωγικό κείμενο του Συνηγόρου του Πολίτη, με το οποίο δίνει το στίγμα της χρονιάς που πέρασε αλλά και το όραμα αυτών που έρχονται. Β) Το εισαγωγικό κείμενο της Κεντρικής Συντακτικής Ομάδας, το οποίο απεικονίζει και επεξηγεί τη δομή της Έκθεσης Γ) Την στατιστική αποτύπωση της χρονιάς με τα γραφήματα και τα αντίστοιχα συμπεράσματα
 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Ο Συνήγορος ως διαμεσολαβητικός και ελεγκτικός θεσμός - κεντρικός θεματικός φάκελος
  Στο πρώτο μέρος του Κεντρικού Θεματικού Φακέλου, αναδεικνύονται τα προβλήματα που εντοπίζονται στις αναφορές των πολιτών και έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς τον εξακοντισμό της νομιμότητας από τη λειτουργία της Διοίκησης. Συγκεκριμένα, η μη εφαρμογή του νόμου, η παρερμηνεία του, η επιλεκτική εφαρμογή του, οι ασάφειες, η κατά περίπτωση νομοθέτηση που εξυπηρετεί συγκεκριμένα αιτήματα και τέλος οι αμιγείς διοικητικές δυσλειτουργίες, αποτελούν τα πεδία στα οποία επικεντρώνεται ο Συνήγορος του Πολίτη.
 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Ο Συνήγορος ως διαμεσολαβητικός και ελεγκτικός θεσμός - ειδικές θεματικές ενότητες
  Οι Ειδικές Θεματικές Ενότητες συμπληρώνουν τον Κεντρικό Θεματικό Φάκελο με θεματολογία την οποία η Αρχή επέλεξε να αναδείξει για την πληρέστερη αποτύπωση της παρέμβασής της, και είναι η ακόλουθη: Επιβολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλές προς το Δημόσιο, Κοινωνική Ασφάλιση και Παροχές,Κοινωνική Αλληλεγγύη,Διαχείριση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, Μετανάστευση και Πολιτικό Άσυλο, Ιθαγένεια και Αστική Κατάσταση, Ποινικός Εγκλεισμός, Προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας, Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, Προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στο σχολείο, Προστασία ανηλίκων και ενεργοποίηση υποστηρικτικών μηχανισμών, Επιμέλεια-γονική μέριμνα, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι αυτεπάγγελτες παρεμβάσεις και παραπομπές σε δικαστικές και πειθαρχικές αρχές.
 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Ο Συνήγορος και τα ανθρώπινα δικαιώματα
  Στο Τμήμα αυτό της Ετήσιας Έκθεσης, αναδεικνύονται οι Ειδικές Αρμοδιότητες της Αρχής που είναι οι ακόλουθες: Ίση μεταχείριση και καταπολέμηση των διακρίσεων, Επιστροφές Αλλοδαπών, Εθνικός μηχανισμός διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας, Εθνικός μηχανισμός πρόληψης βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης η ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, Οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας.
 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Ο Συνήγορος ως φορέας προώθησης
  Στο Τμήμα αυτό παρουσιάζονται οι δράσεις της Αρχής μέσω των οποίων προωθεί τις θέσεις της, δημοσιοποιεί τις απόψεις και τις παρεμβάσεις της και δικτυώνεται με θεσμούς και φορείς, η συνεργασία των οποίων της είναι αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών της. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ: 1. Δράσεις προάσπισης και προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού, 2. Δράσεις προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, 3. Ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις μεταναστευτικές ροές και την προστασία των προσφύγων, 4. Ατζέντα 2030. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Συναντήσεις και ημερίδες, 2. Εξορμήσεις στην περιφέρεια, 3. Συνεργασίες και συμμέτοχες, 4. Συνεργασία με το Ελληνικό Κοινοβούλιο, 5. Αυτοψίες/επισκέψεις
 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Θεσμικό πλαίσιο και οργάνωση του θεσμού
  Το Τμήμα αυτό περιέχει το βασικό νομικό πλαίσιο της Αρχής καθώς και όσες τροποποιήσεις επήλθαν το 2017. Στο τέλος παρουσιάζεται η δομή της Αρχής και τα στελέχη της, ως ακολούθως: 1. Νομικό πλαίσιο του θεσμού, 2. Εμπλουτισμός του νομικού πλαισίου το 2017, 3. Οργάνωση και στελέχωση του Συνηγόρου του Πολίτη

2016

 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Δελτίο τύπου
  Το δελτίο τύπου για την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2016.
 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Πλήρες κείμενο
  Η ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2016.
 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Εισαγωγή
  Η μετεξέλιξη της πολυετούς οικονομικής, δημοσιονομικής κρίσης σε ευρύτερα κοινωνική, με χαρακτηριστικά πλέον ανθρωπιστικής, πιστοποιείται από τα πορίσματα του Συνηγόρου. Η παρούσα έκθεση καταδεικνύει ότι ο Συνήγορος είναι, ένας αξιόπιστος θεσμικός συνομιλητής για τη διαμόρφωση των απαραίτητων νομοθετικών πρωτοβουλιών που εντάσσονται στο ευρύ φάσμα των αρμοδιοτήτων του. Είναι παρών, με καίριες, ουσιαστικές και αποκρυσταλλωμένες παρεμβάσεις, εισηγήσεις και θέσεις, αξιοποιώντας για τον σκοπό αυτό το προνόμιο που έχει να βρίσκεται κοντά, δίπλα στο επιμέρους, το ατομικό ζήτημα, και να συνθέτει το ατομικό για να καταλήγει με ασφάλεια στην αποτύπωση του γενικότερου ζητήματος και στην διατύπωση ρεαλιστικών, υλοποιήσιμων λύσεων.
 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Στατιστικά
  Στατιστικά
 • 31/12/2016 - Ετήσια Έκθεση
  - Οι δραστηριότητες της χρονιάς
  Ως προς τα προβλήματα των πολιτών, το κύριο μέρος των αναφορών που διερεύνησε ο Συνήγορος επικεντρώνεται και το 2016 σε εκείνους τους τομείς που σχετίζονται περισσότερο με τα δημοσιονομικά, ασφαλιστικά και προνοιακά μέτρα πολιτικής που συνεχίζουν να μεταβάλλουν δομές και σχέσεις του κράτους και των υπηρεσιών του. Ο απολογισμός των δραστηριοτήτων της χρονιάς περιλαμβάνει επίσης διοργάνωση ημερίδων, συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας, εξορμήσεις στην περιφέρεια, παρουσίαση των απόψεών του σε επιτροπές της Βουλής, έκδοση ειδικής έκθεσης και πλούσια διεθνή δράση.

Αποτελέσματα 41 έως 60 από 348.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή