Κεντρικός Θεματικός Φάκελος

Ο Συνήγορος του Πολίτη ως φορέας υλοποίησης εγγυήσεων νομιμότητας και προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο διεθνών και ενωσιακών δεσμεύσεων της χώρας – Κεντρικός Θεματικός Φάκελος

Περιγραφή

Στην ενότητα αυτή αναδεικνύονται οι ειδικές αρμοδιότητες και δράσεις τις οποίες ο Συνήγορος έχει αναλάβει στο πλαίσιο διεθνών και ευρωπαϊκών δεσμεύσεων της χώρας και ειδικότερα στα ακόλουθα πεδία: α) Επιστροφές Αλλοδαπών, β) Πρόληψη Βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, γ) Διερεύνηση περιστατικών αυθαιρεσίας προσωπικού Σωμάτων Ασφαλείας και Καταστημάτων Κράτησης, δ) Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ε) Δικαιώματα του παιδιού, στ) Ίση μεταχείριση, ζ) Ο Συνήγορος του Πολίτη ως φορέας εφαρμογής των αρχών της καλής νομοθέτησης

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή