Ειδικές Θεματικές Ενότητες

Ειδικές Θεματικές Ενότητες

Περιγραφή

Στην ενότητα αυτή αναδεικνύεται ο διαμεσολαβητικός και ελεγκτικός ρόλος του Συνηγόρου στο πλαίσιο της γενικής του αρμοδιότητας, καθώς και τα σημαντικότερα θέματα που τον απασχόλησαν κατά τη διάρκεια της χρονιάς, τα οποία ήταν: α) η κοινωνική ασφάλιση, β) η κοινωνική αλληλεγγύη και πρόνοια, γ) η παροχή υπηρεσιών υγείας, δ) τα προβλήματα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ε) η προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, στ) η τριτοβάθμια εκπαίδευση, ζ) η διαχείριση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος, η) τα δίκτυα κοινωνικής ωφέλειας και η κοινωνική ευθύνη, θ) η διαχείριση κοινόχρηστων χώρων, ι) η επιβολή και είσπραξη δημοτικών εσόδων, ια) οι μεταφορές, ιβ) η φορολογία, ιγ) η αστική κατάσταση και ιθαγένεια, ιδ) η μετανάστευση, ιε) το πολιτικό άσυλο.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή