Αμφισβητήσεις ως προς τον πραγματικό χρόνο (ΥΔΑΑΒ κ.λπ)

Όλα | 2017 | 2016

2016

 • 22/12/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Αναγνώριση αποδεδειγμένου χρόνου ασφάλισης παρά την απώλεια ασφαλιστικού βιβλιαρίου
  Ο Συνήγορος του Πολίτη με πορισματικό έγγραφο προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ζήτησε την επανεξέταση και προσμέτρηση ημερομισθίων κλάδου σύνταξης πολίτη για χρονικό διάστημα ο οποίος αποδεδειγμένα είχε σχέση εξαρτημένης εργασίας με Δημόσιο Οργανισμό.
 • 30/11/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης κατόπιν ταυτοποίησης στοιχείων εργαζόμενης
  O Συνήγορος του Πολίτη διενήργησε αυτοψία σε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να εξακριβώσει εάν από τον εργοδοτικό φάκελο και τα βιβλία ελέγχου του εργοδότη προέκυπτε καταβολή εισφορών υπέρ συγκεκριμένης εργαζόμενης, το αίτημα της οποίας, για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, είχε απορριφθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την αιτιολογία ότι κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα δεν αναγραφόταν, ως εργαζόμενη, στις μισθολογικές καταστάσεις του εργοδότη. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι αφενός μεν οι μισθολογικές καταστάσεις τηρούνταν πλημμελώς από τον εργοδότη αφετέρου δε οι Πράξεις Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) εις βάρος του είχαν συνταχθεί πλημμελώς από την υπηρεσία. Ωστόσο, από τον έλεγχο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ήταν εμφανές ότι οι επιβληθείσες εισφορές αφορούσαν τη συγκεκριμένη εργαζόμενη, υπήρχε δηλαδή ταυτοποίηση των ατομικών και ασφαλιστικών στοιχείων στο πρόσωπο της εργαζόμενης. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη αναγνωρίσθηκε το επίμαχο χρονικό διάστημα, ως ο χρόνος ασφάλισης, από το δευτεροβάθμιο διοικητικό όργανο (ΤΔΕ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 • 22/09/2016 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Ασφάλιση κατά τον χρόνο της επίσχεσης εργασίας
  Ο Συνήγορος του Πολίτη παρέλαβε σειρά αναφορών σχετικά με την άρνηση του ΙΚΑ να ασφαλίσει εργαζομένους οι οποίοι είχαν ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας πέραν του ενός μηνός, χωρίς την προσκόμιση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με την οποία θα επιδικάζονται οι μισθοί του διαστήματος της επίσχεσης. Η Αρχή απέστειλε στον αρμόδιο Υπουργό και στον Διοικητή του ΙΚΑ πόρισμα, με το οποίο ζητά από το ΙΚΑ να επανεξετάσει την θέση του και να εκδώσει νέες σαφείς οδηγίες προς τις υπηρεσίες του, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και του εργατικού δικαίου, να παύσει να εξαρτά την ασφαλιστική τακτοποίηση των εργαζομένων από την προσκόμιση δικαστικής απόφασης και να λαμβάνει υπ’ όψιν σειρά αναλυτικά αναφερόμενων στοιχείων, από τα οποία τα όργανα του ΙΚΑ μπορούν να μορφώσουν ασφαλή κρίση για την συνέχιση υπαγωγής στην ασφάλιση των εργαζομένων που έχουν προβεί σε επίσχεση.
 • 25/02/2016 - Πόρισμα
  - Υπολογισμός ημερών ασφάλισης των απασχολουμένων με μειωμένο ωράριο
  Ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει την αλλαγή της ακολουθούμενης πρακτικής όσον αφορά τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης των απασχολουμένων με μειωμένο ωράριο, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή