Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης κατόπιν ταυτοποίησης στοιχείων εργαζόμενης

Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης κατόπιν ταυτοποίησης στοιχείων εργαζόμενης

Περιγραφή

O Συνήγορος του Πολίτη διενήργησε αυτοψία σε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να εξακριβώσει εάν από τον εργοδοτικό φάκελο και τα βιβλία ελέγχου του εργοδότη προέκυπτε καταβολή εισφορών υπέρ συγκεκριμένης εργαζόμενης, το αίτημα της οποίας, για αναγνώριση χρόνου ασφάλισης, είχε απορριφθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την αιτιολογία ότι κατά το επίμαχο χρονικό διάστημα δεν αναγραφόταν, ως εργαζόμενη, στις μισθολογικές καταστάσεις του εργοδότη. Ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι αφενός μεν οι μισθολογικές καταστάσεις τηρούνταν πλημμελώς από τον εργοδότη αφετέρου δε οι Πράξεις Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ) εις βάρος του είχαν συνταχθεί πλημμελώς από την υπηρεσία. Ωστόσο, από τον έλεγχο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ήταν εμφανές ότι οι επιβληθείσες εισφορές αφορούσαν τη συγκεκριμένη εργαζόμενη, υπήρχε δηλαδή ταυτοποίηση των ατομικών και ασφαλιστικών στοιχείων στο πρόσωπο της εργαζόμενης. Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη αναγνωρίσθηκε το επίμαχο χρονικό διάστημα, ως ο χρόνος ασφάλισης, από το δευτεροβάθμιο διοικητικό όργανο (ΤΔΕ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή