Μη εκπόνηση μελέτης κόστους προ-συνταξιοδοτήσεων σε τράπεζα από ασφαλιστικό ταμείο (ΕΤΑΤ)

Μη εκπόνηση μελέτης κόστους προ-συνταξιοδοτήσεων σε τράπεζα από ασφαλιστικό ταμείο (ΕΤΑΤ)

Περιγραφή

O Συνήγορος του Πολίτη εξέτασε αναφορά πολίτη που ζητούσε να διερευνηθεί εάν και κατά πόσο εκπονήθηκε ειδική οικονομική μελέτη για τον προσδιορισμό του κόστους προγράμματος προ-συνταξιοδότησης της τράπεζας στην οποία εργαζόταν. Κατά την εξέταση της υπόθεσης η Αρχή διαπίστωσε ότι ήδη υπήρχε εκτενής αλληλογραφία μεταξύ των αρμόδιων φορέων, χωρίς όμως να έχει προχωρήσει η ανάθεση και η εκπόνηση της μελέτης αυτής, παρότι έχει κριθεί απαραίτητη για την χρηστή και αποτελεσματική διαχείριση του Ταμείου. Σύμφωνα με απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής, η μελέτη δεν πραγματοποιήθηκε διότι το εγκριθέν ποσό κρίθηκε μη ικανοποιητικό από τον μελετητή.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή