Επιστροφή σε ασφαλισμένη του ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κλάδου παροχών ασθενείας

Επιστροφή σε ασφαλισμένη του ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κλάδου παροχών ασθενείας

Περιγραφή

Μισθωτή εργαζόμενη, ασφαλισμένη στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ήδη ΕΦΚΑ) και συγχρόνως δικαιούχος σύνταξης χηρείας από τον ίδιο ασφαλιστικό φορέα, ανέφερε ότι επί σειρά ετών επιβάλλονταν εισφορές κλάδου παροχών ασθενείας τόσο επί της μισθοδοσίας της όσο και επί της σύνταξης χηρείας. Με αίτησή της ζήτησε τη διακοπή της επιβολής διπλών εισφορών και την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.

Ο Συνήγορος του Πολίτη με έγγραφό του προς το αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ήδη ΕΦΚΑ) επεσήμανε την ανάγκη διεκπεραίωσης των αιτήσεων των ασφαλισμένων εντός της προβλεπόμενης από τον νόμο προθεσμίας (50 ημέρες σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας), προθεσμία που είχε παρέλθει εν προκειμένω και ιδίως την σύμφωνα με τον νόμο (άρθρο 17 ν. 1469/1984) απόδοση στην ασφαλισμένη- συνταξιούχο των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών κλάδου παροχών ασθενείας από την σύνταξη χηρείας της. Εν τέλει επεστράφησαν στην ασφαλισμένη οι εν λόγω εισφορές της τελευταίας πενταετίας προ της αιτήσεώς της.

Επισημαίνεται πάντως ότι η υπόθεση αφορούσε εισφορές κλάδου παροχών ασθενείας προ του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α’/ 12.5.2016). Με το άρθρο 44 του εν λόγω νόμου προβλέφθηκε ότι συνταξιούχοι που λαμβάνουν συγχρόνως σύνταξη και αποδοχές από μισθωτή εργασία ή από άσκηση επαγγέλματος ή απασχόλησης, καταβάλλουν την προβλεπόμενη εισφορά κλάδου παροχών ασθενείας τόσο επί της σύνταξης που λαμβάνουν όσο και επί των πάσης φύσεως αποδοχών ή επί του μηναίου εισοδήματός τους (βλ. και Εγκύκλιο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 31/2016).

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή