Καταλογισμός στο διπλάσιο καταβληθέντος ποσού ΕΚΑΣ

Απαίτηση του ΙΚΑ από συνταξιούχο, να επιστρέψει, επαυξημένο στο διπλάσιο, αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό ΕΚΑΣ

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες έγινε αχρεώστητη καταβολή του ΕΚΑΣ,  χωρίς όμως να προηγηθεί αίτηση του συνταξιούχου, και εφόσον βεβαίως δεν συντρέχει κάποια παράλληλη ενέργεια από την οποία να προκύπτει υπαιτιότητα εκ μέρους του, δεν στοιχειοθετείται ύπαρξη δόλου, και ως εκ τούτου δεν θα πρέπει να παρακρατούνται, στο διπλάσιο, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή