Χορήγηση επιδόματος μητρότητας σε ασφαλισμένη ΟΑΕΕ μη ταμειακά ενήμερη λόγω ανωτέρας βίας κατά την ημερομηνία τοκετού

Χορήγηση επιδόματος μητρότητας από τον ΟΑΕΕ σε ασφαλισμένη που κατά την ημερομηνία τοκετού δεν ήταν ταμειακά ενήμερη λόγω ανωτέρας βίας

Περιγραφή

Πολίτης, ασφαλισμένη ΟΑΕΕ, ζήτησε τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη επειδή το αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ δεν της χορήγησε επίδομα μητρότητας λόγω του γεγονότος ότι κατά την ημερομηνία του τοκετού η ασφαλισμένη δεν είχε εξοφλήσει την τελευταία δόση των εισφορών της, ενώ δεν εξέδωσε σχετική απορριπτική απόφαση, ώστε να της δώσει τη δυνατότητα να υποβάλει ένσταση.

Συγκεκριμένα, η πολίτης, ενώ καθ’ όλο το διάστημα της ασφάλισής της ήταν συνεπής στην καταβολή των εισφορών της, δεν κατέβαλε τη δόση που προηγήθηκε της ημερομηνίας του τοκετού, για σοβαρούς επικαλούμενους λόγους που κατέστησαν αδύνατη την καταβολή, με αποτέλεσμα να μην είναι ταμειακά ενήμερη την ημερομηνία αυτή. Ως εκ τούτου, το Περιφερειακό Τμήμα του ΟΑΕΕ αρνήθηκε να της χορηγήσει το επίδομα μητρότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4097/2012 και την κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσα υπουργική απόφαση Φ.40035/41931/1653 «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του ΟΑΕΕ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 του ν. 4097/2012», σύμφωνα με την οποία απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας είναι, μεταξύ άλλων, η ύπαρξη ταμειακής ενημερότητας και ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθενείας κατά την ημερομηνία του τοκετού. Πάντως, η αρμόδια υπηρεσία δεν εξέδωσε σχετική απορριπτική απόφαση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στην ασφαλισμένη να υποβάλει σχετική ένσταση.

Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε στην υπηρεσία ότι, η πρόβλεψη του νομοθέτη για ταμειακή ενημερότητα κατά την ημερομηνία του τοκετού ως προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόματος μητρότητας στοχεύει στον αποκλεισμό από το επίδομα, ασφαλισμένων που δεν είναι συνεπείς στην καταβολή των εισφορών τους και ως εκ τούτου δεν μπορούν να απολαμβάνουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές παροχές. Η μη συγχώρεση, όμως, καθυστέρησης καταβολής μίας δόσης, σε ασφαλισμένη η οποία για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπόρεσε να είναι συνεπής, ενώ μέχρι την κυοφορία και τη λοχεία, ήταν απόλυτα συνεπής, παραβιάζει καταφανώς την αρχή της επιείκειας, της χρηστής διοίκησης και της εμπιστοσύνης των ασφαλισμένων προς τον ασφαλιστικό τους φορέα, προς τον οποίο με συνέπεια εξοφλούσαν τις υποχρεώσεις τους. Στην συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα, θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη ότι η ασφαλισμένη έσπευσε να καλύψει τις υποχρεώσεις της προς τον ΟΑΕΕ αμέσως μετά την εξαγωγή της από το μαιευτήριο, λίγες μόνον ημέρες μετά την λήξη της προθεσμίας πληρωμής.
Επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε στην υπηρεσία την παραβίαση διατάξεων της διοικητικής διαδικασίας (άρθρο 24 Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, ν. 2690/1999) και συγκεκριμένα, την μη χορήγηση γραπτής απορριπτικής απόφασης στην ασφαλισμένη, ώστε να έχει την δυνατότητα να υποβάλει ένσταση, στην οποία θα μπορούσε να εκθέσεις γραπτώς τους λόγους για τους οποίους δεν μπόρεσε να είναι συνεπής στην καταβολή της δόσης.
Μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη η αρμόδια υπηρεσία ΟΑΕΕ εξέδωσε απορριπτική απόφαση, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στην ασφαλισμένη να υποβάλει ένσταση, η οποία έγινε δεκτή από την Τοπική Διοικητική Επιτροπή.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή