Μη απόδοση οφειλής από το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ στο Μ.Τ.Π.Υ.

Πόρισμα: Ενδεκαετής καθυστέρηση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να αποδώσει οφειλόμενο ποσό στο Μ.Τ.Π.Υ με συνέπεια να μην είναι δυνατή η αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας ασφαλισμένης

Περιγραφή

Με Απόφαση Δ/ντή Υποκαταστήματος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ  είχε ακυρωθεί, από το 1994, η ασφάλιση ασφαλισμένης στο Ίδρυμα και είχε αποφασιστεί η μεταφορά του ποσού που αντιστοιχούσε στις εισφορές της ακυρωθείσας ασφάλισης στο Μ.Τ.Π.Υ, προκειμένου, το τελευταίο να αναγνωρίσει τον ακυρωθέντα χρόνο ως συντάξιμο σε αυτό, για την καταβολή μερίσματος.

Όμως το παραπάνω ποσό αποδόθηκε, όχι εντός της ισχύουσας προθεσμίας του ενός έτους, αλλά το 2005, δηλαδή με καθυστέρηση έντεκα ετών, με αποτέλεσμα να αναγνωριστεί από το Μ.Τ.Π.Υ, (λόγω αναπροσαρμογής της οφειλής με τις αποδοχές του χρόνου κατάθεσης του ποσού), μέρος μόνο της προϋπηρεσίας, για δε την αναγνώριση της υπόλοιπης, να απαιτείται η εξόφληση πρόσθετης οφειλής.

Οι Υπηρεσίες του ΙΚΑ–ΕΤΑΜ αρνήθηκαν την απόδοση ολόκληρου του ποσού με το επιχείρημα ότι, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι οφειλές των τέως εκτάκτων δημοσίων υπαλλήλων προς τα Επικουρικά τους Ταμεία λόγω αναγνώρισης χρόνου υπηρεσίας ως συντάξιμου, εξοφλούνται χωρίς αναπροσαρμογή των ποσών των εισφορών αυτών.

Ο Συνήγορος  του Πολίτη, επεσήμανε ότι από τις συγκεκριμένες παραλείψεις προκαλείται, με αποκλειστική ευθύνη του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ζημιά στην ασφαλισμένη , (μη αναγνώριση του χρόνου κάτι που νομίμως δικαιούτο),  γεγονός που συνιστούσε παραβίαση της αρχής της νομιμότητας και συνεπώς, ο  ζημιωθείς, από πράξεις ή παραλείψεις δημόσιου νομικού προσώπου, διοικούμενος δικαιούται να ζητήσει άρση της παράνομης κατάστασης που διαμορφώθηκε και αποζημίωση για την προκληθείσα ζημιά. Ως εκ τούτου  ζήτησε να αποδεχτεί το Ίδρυμα την ευθύνη της ζημιάς και να καταθέσει στο Μ.Τ.Π.Υ. το σύνολο του υπολειπόμενου οφειλόμενου ποσού.

Η Τ.Δ.Ε έκανε δεκτό το πόρισμα της Αρχής και  απέδωσε, τελικά,  στο Μ.Τ.Π.Υ. το υπολειπόμενο ποσό, (πρόσθετη οφειλή), για την αναγνώριση ολόκληρου του χρόνου υπηρεσίας της ασφαλισμένης ως συντάξιμου.

 

 

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή