Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας σε διπλωματούχους νέων κρατών - μελών Ε.Ε

Πόρισμα: Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγελμάτων υγείας σε διπλωματούχους νέων κρατών - μελών Ε.Ε

Περιγραφή

Στις περιπτώσεις που το πτυχίο ιατρικής αποκτήθηκε σε κάποιο από τα 10 νέα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και χορηγήθηκε για εκπαίδευση που άρχισε μετά την προσχώρηση των 10 κρατών στην Ε.Ε. (01.05.2004), ισχύει η αρχή της αυτόματης αναγνώρισης πτυχίων, εάν οι ονομασίες των πτυχίων συμπίπτουν με αυτές της Οδηγίας 19/2001/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με το ΠΔ 84/86. Εάν όχι, απαιτείται το πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους προέλευσης που βεβαιώνει ότι τα πτυχία χορηγήθηκαν ύστερα από εκπαίδευση που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθ. 23 της Οδηγίας 93/16/ΕΟΚ. Το ανωτέρω πιστοποιητικό απαιτείται επίσης στις περιπτώσεις που το πτυχίο ιατρικής χορηγήθηκε για εκπαίδευση που άρχισε πριν την προσχώρηση των 10 κρατών στην Ε.Ε. Σε αυτή την περίπτωση εξετάζεται εάν οι ονομασίες των πτυχίων αντιστοιχούν με αυτές της Οδηγίας 19/2001/ΕΚ. Εάν δεν προσκομιστεί το πιστοποιητικό απαιτείται βεβαίωση τριετούς επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή