Απόρριψη αιτημάτων εγγραφής στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών

Άρνηση εγγραφής των κατόχων αποφάσεων επαγγελματικής ισοδυναμίας του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) στο μητρώο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ)

Περιγραφή

Ο Π.Σ.Φ δεν εγγράφει τους κατόχους αποφάσεων αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας του ΣΑΕΠ στα μητρώα του, με την αιτιολογία ότι:(α) Οι προαναφερόμενοι δεν περιλαμβάνονται μεταξύ των πτυχιούχων του ν. 3599/2007. (β) Η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας ερείδεται σε διατάξεις του εθνικού δικαίου. (γ) Η υποχρέωση εγγραφής στα μητρώα των επαγγελματικών οργανώσεων ή των διοικητικών αρχών αφορά μόνο τους κατόχους αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων του ΣΑΕΠ. (δ) Η οιαδήποτε επαγγελματική εξομοίωση των αποφοίτων ιδιωτικών κολλεγίων με τους αποφοίτους των δημοσίων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων συνιστά καταστρατήγηση των θεμελιωδών ρυθμίσεων του άρθρου 16 παρ. 5 του Συντάγματος (ε) Εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών το ζήτημα της συνταγματικότητας των ρυθμίσεων αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, λαμβάνοντας υπόψη:(α) Tην ισχύουσα νομοθεσία (περ. 5 της υποπαραγράφου Θ.16 της παραγράφου Θ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 όπως ισχύει καθώς και η παρ. 3 του άρθρου 4 του Π.Δ. 38/2010, με το οποίο η ελληνική έννομη τάξη εναρμονίσθηκε προς τις διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ). (β) Την αιτιολογική έκθεση του ν. 4093/2012. (γ) Το γεγονός ότι της ρύθμισης προηγήθηκε η υπ’ αριθμ. 7598/2012 Προειδοποιητική Επιστολή της Ε. Επιτροπής για παράβαση διατάξεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από τη χώρα μας. (δ) Τη σχετική υπ’ αριθμ. 1429/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ζήτησε την ικανοποίηση των αιτημάτων των ενδιαφερομένων. Το ζήτημα εκκρεμεί ενώπιον της Δικαιοσύνης στην οποία έχει προσφύγει ο Π.Σ.Φ., λόγω αμφισβήτησης της συνταγματικότητας των ρυθμίσεων της επαγγελματικής ισοδυναμίας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή