Παραπομπή της Ελλάδας για μη συμμόρφωση με την Οδηγία 2005/36 ΕΚ

Νέα παραπομπή της Ελλάδας για μη συμμόρφωση με την Οδηγία για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Δελτίο Τύπου

Νέα παραπομπή της Ελλάδας για τη μη ενδωμάτωση στο εσωτερικό δίκαιο των διατάξεων της Οδηγίας 2005/36/ ΕΚ «Σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων»

Προ ολίγων ημερών, το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ) καταδίκασε την Ελλάδα για την μη ορθή εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 89/48/ΕΟΚ για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται, ότι η προαναφερόμενη οδηγία έχει ήδη αντικατασταθεί(20.10.2007), από την οδηγία 2005/36/ΕΚ. Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη εναρμονισθεί ούτε με τηνέα οδηγία 2005/36/ΕΚ και για τον λόγο αυτό έχει εκ νέου παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Με την προϊσχύσασα οδηγία 89/48/ΕΟΚ, η κοινοτική έννομη τάξη καθιέρωσε, για λόγουςυλοποίησης της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας και εγκατάστασης των εργαζομένων στονΕυρωπαϊκό χώρο, ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων κάθε ενδιαφερόμενου προσώπου είναι ανεξάρτητη από την εκτίμηση της ουσιαστικής-ακαδημαϊκής αξίας του αλλοδαπού τίτλου σπουδών εκ μέρους του κράτους μέλους υποδοχής. Ο ακαδημαϊκός τίτλος χρησιμοποιείται απλώς ως τεκμήριο ότι τα προσόντα που απέκτησε ο αιτών για την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος στο κράτος-μέλος που τον απένειμε, είναι επαρκή για την άσκηση του ιδίου επαγγέλματος στα υπόλοιπα κράτη μέλη. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη που οφείλουν να επιδεικνύουν τα κράτη μέλη μεταξύ τους, όσον αφορά τα επαγγελματικά προσόντα που αναγνωρίζουν για την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος στο έδαφός τους, αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την υλοποίηση του συστήματος.

Για την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 89/48ΕΟΚ εκδόθηκε το Π.Δ. 165/2000, μετο οποίο το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΑΕΙΤΤΕ) ορίσθηκε ως το αρμόδιο διοικητικό όργανο για την εξέταση των σχετικών αιτημάτων. Κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του Π.Δ. 165/2000, το εν λόγω όργανο αρνήθηκε να αναγνωρίσει επαγγελματικά δικαιώματα σε κατόχους αλλοδαπών τίτλων σπουδώνστις περιπτώσεις που διαπίστωνε ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα είχαν αποκτηθεί κατόπιν σπουδών που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, στο πλαίσιο συμφωνιών δικαιόχρησης, δηλαδή κατόπιν προγενέστερης συμφωνίας του αλλοδαπού ιδρύματος που απένειμε τον τίτλο σπουδών και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος στην Ελλάδα όπου πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές. Η άρνηση αυτή δεν ελάμβανε υπόψη το γεγονός ότι οι συμφωνίες αυτές είχαν προηγουμένως επικυρωθεί από αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους.

Δυστυχώς, η εσφαλμένη μεταφορά από το ΠΔ 165/2000 των κοινοτικών διατάξεων στην ελληνική έννομη τάξη προκάλεσε την πρόσφατη καταδίκη της χώρας μας. Το ως άνω ζήτημα έχει κατ’επανάληψη απασχολήσει τον Συνήγορο του Πολίτη, ήδη από τα πρώτα έτη της λειτουργίας του [Βλ. Πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη έτους 2003, το οποίο είχε απευθύνει η Αρχή στον τότε Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Βλ. επίσης και ετήσια έκθεση έτους 2005, σελ. 71, 72].

Η καταδίκη της Ελλάδος για παράβαση των διατάξεων της οδηγίας 89/48ΕΟΚ πρέπει να θεωρείται ως προάγγελος και άλλων που θα ακολουθήσουν, στην περίπτωση που η ελληνική έννομη τάξη δεν εναρμονισθεί σωστά προς τις διατάξεις της νέας οδηγίας 2005/36/ΕΚ. Το προαναφερόμενο ζήτημα έχει ήδη απασχολήσει την Αρχή η οποία, στο πλαίσιο έρευνας που διεξήγαγε, έχει ενημερωθεί ότι σχέδιο Π.Δ. για την ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ εκκρεμεί προς έγκριση ήδη από τον Ιούλιο του έτους 2007. Για το ζήτημα αυτό η Αρχή προτίθεται συντόμως να δημοσιεύσει σχετικό Πόρισμα.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ελπίζει ότι συντόμως οι διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ θαενσωματωθούν ορθά στην ελληνική έννομη τάξη, άλλως είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσει και άλλη καταδίκη της χώρας.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή