Αρχεία - Ετήσιες Έκθέσεις

Όλα | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998

2017

 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Δελτίο τύπου και ενημερωτικό σημείωμα
  Το δελτίο τύπου και το ενημερωτικό σημείωμα για την ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2017.
 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Πλήρες κείμενο
  Η ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2017.
 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Ευχαριστίες - πίνακας περιεχομένων
  Ευχαριστίες - πίνακας περιεχομένων
 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Εισαγωγή - Η χρονιά μέσα από το βλέμμα του Συνηγόρου του Πολίτη
  Το Τμήμα αυτό περιέχει: Α) Το εισαγωγικό κείμενο του Συνηγόρου του Πολίτη, με το οποίο δίνει το στίγμα της χρονιάς που πέρασε αλλά και το όραμα αυτών που έρχονται. Β) Το εισαγωγικό κείμενο της Κεντρικής Συντακτικής Ομάδας, το οποίο απεικονίζει και επεξηγεί τη δομή της Έκθεσης Γ) Την στατιστική αποτύπωση της χρονιάς με τα γραφήματα και τα αντίστοιχα συμπεράσματα
 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Ο Συνήγορος ως διαμεσολαβητικός και ελεγκτικός θεσμός - κεντρικός θεματικός φάκελος
  Στο πρώτο μέρος του Κεντρικού Θεματικού Φακέλου, αναδεικνύονται τα προβλήματα που εντοπίζονται στις αναφορές των πολιτών και έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς τον εξακοντισμό της νομιμότητας από τη λειτουργία της Διοίκησης. Συγκεκριμένα, η μη εφαρμογή του νόμου, η παρερμηνεία του, η επιλεκτική εφαρμογή του, οι ασάφειες, η κατά περίπτωση νομοθέτηση που εξυπηρετεί συγκεκριμένα αιτήματα και τέλος οι αμιγείς διοικητικές δυσλειτουργίες, αποτελούν τα πεδία στα οποία επικεντρώνεται ο Συνήγορος του Πολίτη.
 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Ο Συνήγορος ως διαμεσολαβητικός και ελεγκτικός θεσμός - ειδικές θεματικές ενότητες
  Οι Ειδικές Θεματικές Ενότητες συμπληρώνουν τον Κεντρικό Θεματικό Φάκελο με θεματολογία την οποία η Αρχή επέλεξε να αναδείξει για την πληρέστερη αποτύπωση της παρέμβασής της, και είναι η ακόλουθη: Επιβολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για οφειλές προς το Δημόσιο, Κοινωνική Ασφάλιση και Παροχές,Κοινωνική Αλληλεγγύη,Διαχείριση και προστασία φυσικού περιβάλλοντος και φυσικών πόρων, Μετανάστευση και Πολιτικό Άσυλο, Ιθαγένεια και Αστική Κατάσταση, Ποινικός Εγκλεισμός, Προβλήματα ένταξης στην αγορά εργασίας, Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, Προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού στο σχολείο, Προστασία ανηλίκων και ενεργοποίηση υποστηρικτικών μηχανισμών, Επιμέλεια-γονική μέριμνα, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στην συνέχεια παρουσιάζονται οι αυτεπάγγελτες παρεμβάσεις και παραπομπές σε δικαστικές και πειθαρχικές αρχές.
 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Ο Συνήγορος και τα ανθρώπινα δικαιώματα
  Στο Τμήμα αυτό της Ετήσιας Έκθεσης, αναδεικνύονται οι Ειδικές Αρμοδιότητες της Αρχής που είναι οι ακόλουθες: Ίση μεταχείριση και καταπολέμηση των διακρίσεων, Επιστροφές Αλλοδαπών, Εθνικός μηχανισμός διερεύνησης περιστατικών αυθαιρεσίας, Εθνικός μηχανισμός πρόληψης βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης η ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, Οργάνωση και παροχή υπηρεσιών υγείας.
 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Ο Συνήγορος ως φορέας προώθησης
  Στο Τμήμα αυτό παρουσιάζονται οι δράσεις της Αρχής μέσω των οποίων προωθεί τις θέσεις της, δημοσιοποιεί τις απόψεις και τις παρεμβάσεις της και δικτυώνεται με θεσμούς και φορείς, η συνεργασία των οποίων της είναι αναγκαία για την επίτευξη των σκοπών της. Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΣΧΕΔΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ, ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ: 1. Δράσεις προάσπισης και προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού, 2. Δράσεις προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, 3. Ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις μεταναστευτικές ροές και την προστασία των προσφύγων, 4. Ατζέντα 2030. ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: 1. Συναντήσεις και ημερίδες, 2. Εξορμήσεις στην περιφέρεια, 3. Συνεργασίες και συμμέτοχες, 4. Συνεργασία με το Ελληνικό Κοινοβούλιο, 5. Αυτοψίες/επισκέψεις
 • 31/12/2017 - Ετήσια Έκθεση
  - Θεσμικό πλαίσιο και οργάνωση του θεσμού
  Το Τμήμα αυτό περιέχει το βασικό νομικό πλαίσιο της Αρχής καθώς και όσες τροποποιήσεις επήλθαν το 2017. Στο τέλος παρουσιάζεται η δομή της Αρχής και τα στελέχη της, ως ακολούθως: 1. Νομικό πλαίσιο του θεσμού, 2. Εμπλουτισμός του νομικού πλαισίου το 2017, 3. Οργάνωση και στελέχωση του Συνηγόρου του Πολίτη

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή