Δίκτυο Φορεών συνεργαζομένων με τον Συνήγορο του Πολίτη για θέματα Ρομά

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη,
 
ενεργώντας στο πλαίσιο της γενικής του αρμοδιότητας για παρέμβαση υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της ειδικής του αρμοδιότητας ως επισήμου φορέα για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον δημόσιο τομέα και
έχοντας υπ’ όψιν
(α) τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες ιδιαίτερα ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι Ρομά και οι αιτούντες άσυλο, όσον αφορά την πρόσβασή τους στις υπηρεσίες διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Πολίτη για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους αλλά και
(β) το έλλειμμα πληροφόρησης και ειδικής τεχνογνωσίας πολλών φορέων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στο πεδίο αυτό όσον αφορά σχετικές νομοθετικές και νομολογιακές εξελίξεις αλλά και ως προς το σχετικό έργο και αρμοδιότητες του Συνηγόρου του Πολίτη,
 
επιδιώκει να αναπτύξει ένα δίκτυο αμοιβαίας ενημέρωσης - πληροφόρησης με οργανώσεις, φορείς και ενώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που δραστηριοποιούνται σε οποιαδήποτε περιοχή εντός της ελληνικής επικράτειας υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων και της κοινωνικής στήριξης
είτε
(Α) των προσώπων που ζητούν ή έχουν ζητήσει άσυλο από τις αρχές της χώρας
είτε/και
(Β) των Ρομά ή Τσιγγάνων που διαμένουν στη χώρα.
 
Στόχος του δικτύου είναι η βελτίωση της επαφής του Σ.τ.Π. με τις παραπάνω κοινωνικές ομάδες, η αμοιβαία πληροφόρηση για τις σχετικές εξελίξεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και η παροχή διαθέσιμης εξειδικευμένης ενημέρωσης ως προς την κατάλληλη πρόσβαση των εμπλεκόμενων φορέων και προσώπων στις αρμόδιες αρχές.
 
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων:
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα παρέχουν, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους, στον Συνήγορο του Πολίτη αξιόπιστες, νομίμως διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με:
(1)    υποθέσεις που ήδη ερευνά ο Συνήγορος του Πολίτη,
(2)    πιθανές σοβαρές παραβιάσεις δικαιωμάτων που έχουν περιέλθει σε άμεση γνώση τους.
Ο Σ.τ.Π θα παρέχει στους ενδιαφερόμενους φορείς:
(1)   τακτική ενημέρωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, για τις πρωτοβουλίες του, τις ενέργειές του ή γενικότερης σημασίας πορίσματα και υποδείξεις του στο πεδίο ενδιαφέροντός τους,.
(2)   εξειδικευμένη νομική ή άλλη τεχνική πληροφορία, που τυχόν είναι διαθέσιμη, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο μέτρο του δυνατού, σχετικά με ενέργειες που είναι αναγκαίες
(α) για την επαφή των ενδιαφερομένων με τη Διοίκηση,
(β) για την υποβολή αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη.
Ο Σ.τ.Π. και οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να οργανώνουν συναντήσεις με σκοπό την επιμόρφωση – κατάρτιση, καθώς και την ενημέρωση της κοινή γνώμης για θέματα συνεργασίας τους.
 
Για την καλή οργάνωση της συνεργασίας θα τηρείται κατάλογος φορέων που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα προστασίας των αιτούντων άσυλο και των Ρομά ή Τσιγγάνων, στον οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία των φορέων και η έγγραφη ενημέρωση που παρείχαν ή οι αναφορές, που υπέβαλαν, στον Συνήγορο του Πολίτη. Η τήρηση των στοιχείων αυτών από τον Συνήγορο του Πολίτη υπόκειται στους όρους και περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας από την συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ο κατάλογος συνεργαζομένων φορέων είναι δημόσιος, παρέχεται ωστόσο η δυνατότητα, σε όσους το επιθυμούν, να τηρηθεί εμπιστευτική η συνεργασία τους με τον Συνήγορο του Πολίτη.
 
Για τις ανάγκες της επικοινωνίας θα καταρτισθεί ηλεκτρονικός ταχυδρομικός κατάλογος (mail list), υπό τους ίδιους όπως παραπάνω όρους δημοσιότητας, ενώ ο Συνήγορος του Πολίτη επιφυλάσσεται όσον αφορά το ενδεχόμενο να τεθεί σε λειτουργία ειδική ιστοσελίδα και σχετικός χώρος ηλεκτρονικού διαλόγου. Περαιτέρω, Ο Σ.τ.Π. θα διαθέσει ειδική ηλεκτρονική ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου και τηλεμοιοτυπίας για την εκπλήρωση των επικοινωνιακών αναγκών.
 
Βασικοί όροι για την ανάπτυξη καλόπιστης συνεργασίας αποτελούν:
(1)   η μη επέμβαση του Σ.τ.Π. στη λειτουργία των φορέων,
(2)   η μη επίκληση από τους φορείς της συνεργασίας τους με τον Σ.τ.Π. ενώπιων αρχών ή τρίτων προσώπων.
 
Από τη πρώτη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης, δυνατότητα συμμετοχής στο δίκτυο ενημέρωσης - πληροφόρησης του Συνηγόρου του Πολίτη έχουν νομικά πρόσωπα, ασχέτως νομικής μορφής, χωρίς κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και άτυπες ενώσεις προσώπων, που έχουν καταστατικό σκοπό ή αποδεδειγμένα δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προστασίας των αιτούντων άσυλο και των Ρομά ή Τσιγγάνων.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο συμμετοχής που μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.synigoros.gr, ή επικοινωνώντας με τα στελέχη του Σ.τ.Π, κα. Δήμητρα Μυτιληναίου, τηλ. 210 7289803 και κ. Δημήτρη Χορμοβίτη, τηλ. 210 7289726. Η αποστολή το εντύπου μπορεί να διενεργηθεί είτε ηλεκτρονικά στο  e-mail. hr@synigoros.gr, είτε με φαξ στον αριθμό 210 7289 643.
 
Ο Σ.τ.Π. ενθαρρύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή φορέων που εδρεύουν ή/και δραστηριοποιούνται σε συνοριακές περιοχές ή σε περιφερειακά κέντρα με εγγύς συγκέντρωση πληθυσμών Ρομά ή Τσιγγάνων.
 
 
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη
 
 
Γιώργος Καμίνης

 

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή