Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 και ντοσιέ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 και ντοσιέ

Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Πολίτη» προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εκτυπωτικού χαρτιού Α4 και ντοσιέ.
 
Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ανά είδος. 

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή